עדכונים

תמונות אחרונות

IMG_20170329_090127

למידה משמעותית

השכלה כללית

לפי מדיניות משרד החינוך כפי שפורטה בחוזר מנכ"ל תשע"ד/(ב), אדר ב' התשע"ד – מרס 2014 החל משנה"ל תשע"ה תחול בחטיבה העליונה חובת למידת מקצועות להשכלה כללית עליה חובת היבחנות בבחינות חיצוניות ואשר תוערך בהערכה פנימית בלבד. ציון עובר בהשכלה הכללית הינה תנאי לקבלת תעודת בגרות.

לימודי ההשכלה הכללית מיועדים להרחיב את אופקיו של הלומד ולעורר את סקרנותו ורצונו להעמיק ולהרחיב את ידיעותיו בנושא או בתחום דעת, במסגרת מערכת החינוך, במסגרות אחרות וכלומד עצמאי. לימודי ההשכלה הכללית עשויים להוות הזדמנות לעסוק בתכנים אשר אינם נמצאים בתכניות הלימודים המחייבות, כגון נושאים אקטואליים, חידושים בתחום הדעת והרחבת הדיון בסוגיות ערכיות. לחילופין, לימודי ההשכלה הכללית עשויים להוות מבוא המקנה רקע כללי ותשתיתי, או מצע ללמידת נושא או תחום דעת. לימודי ההשכלה הכללית יספקו ללומד חוויה של חשיפה, 'טעימה' או היכרות ראשונית עם נושא או תחום דעת ויקנו לו ידע ומיומנויות מעבר לאלו הנלמדים במסגרת תכניות הלימודים הקיימות (מתוך החוזר לפיתוח לימודי השכלה כללית, משרד החינוך, מאי 2014).

התכנית כוללת שני נושאים בתחומי דעת שונים על פי החלטת בית הספר. כל תכנית תלמד בהיקף של 30 שעות שנתיות בפריסה של שעה שנתית אחת. אחד הנושאים יכול להיות יחידה ראשונה מתוך המקצוע המורחב, אשר התלמידים מסיימים את למידתו בכיתה י'.

מעורבות חברתית חטיבה בוגרת

מטרת התכנית לטפח בוגר ערכי, בעל תחושת ערך ומשמעות, בעל יכולת ניהול עצמי, המרגיש שייכות לקהילה, לחברה ולמדינה ואחריות כלפיהן, והמוכן ליטול חלק בעיצובן ובבנייתן. מטרה זו תבוא לידי ביטוי על ידי שילוב של התנסות מעשית במעורבות חברתית עם למידה עיונית, ערכית ורגשית בכיתה ובקבוצה יחד עם שיח רפלקטיבי ועיבוד ההתנסות.

התכנית מבוססת על הגישה הפדגוגית של למידה מתוך שירות והיא מקדמת תהליך של למידה משמעותית בהדגשת היבטים עיוניים והתנסותיים של שירות משמעותי בקהילה בתהליכים מובנים ושל שיח ערכי רפלקטיבי מתמשך. התכנית תתחיל לפעול בכיתה י' בחטיבה הבוגרת החל משנה"ל תשע"ה ותתפתח לליווי התלמיד גם ← בשנות לימודיו בכיתות י"א י"ב, וקיומה יהיה תנאי סף לקבלת תעודת בגרות.

הפרטים המלאים אודות המעורבות החברתית בחטיבה הבוגרת יפורסמו בחוברת הכוון תשע"ז.

רכזת מעורבות חברתית: תאיר שמיר

מבט אל העתיד

"מבט אל העתיד" היא תכנית הכנה למסגרות המשך, לחיים שאחרי בית הספר. התבוננות קדימה, חקירה וגיבוש החלומות. התוכנית נלמדת בשכבת י"א.

מובילת תוכנית "מבט אל העתיד": עינב ליבנה

נְגִישׁוּת
סגור סגור