הערכים המובילים את בית ספר "עומר" משגב הינם נראות ושותפות
נראות התבוננות משמעותית על התלמיד צרכיו וחזקותיו ובניית מרחב לימודי ורגשי אשר יאפשר לו ללמוד בסביבה מיטבית ולהביא את עצמו לבגרות והתבגרות ראויה.
שותפות יצירת קשרים משמעותיים, שמירה על התנהלות בשותפות וחיזוק השייכות לכיתה, לשכבה, לבית הספר ולקהילה.
נראות התלמידים באה לידי ביטוי בפעילויות החינוכיות השוטפות בבית הספרמעטפת כיתתית – צוות השילוש: בניית צוות כיתה הכולל מחנכת, תרפיסטית כיתתית וסייעת. הצוות עובד בצמידות, נפגש בישיבה שבועית ומהווה בסיס משמעותי לאחזקת הכיתה והצוות.

כיתות קטנות – מספר הלומדים בכל כיתה אינו עולה על 14 תלמידים, בכך ניתן לראות כל תלמיד/ה בכל יום. בנוסף, בכל כיתה סייעת המשמשת כעזר לימודי, פיזי ורגשי לתלמידים.

הרחבת המענה הלימודי באמצעות כיתות קטנות, סייעת צמודה, פרטנות משמעותית, בניית תכניות לימודים מותאמות ובניית תכנית אישית (תל"א) בשיתוף התלמיד והוריו.

יצירת שפה בית ספרית מותאמת לתפיסה החינוכית בחינוך המיוחד – גבולות והכלה, זיהוי חזקות, מערכת אישית גמישה ודינאמית.

 שיעורי העצמה והעשרה במערכת השעות – העצמה בספורט, העשרה אמנות, סטודיו פתוח, הכיתה כקבוצה, סדנת עץ, "ניחוחות של אוכל", "מבט אל העתיד" ועוד.

למידה משמעותית בחטיבה בוגרת – תעודת בגרות, תעודה טכנולוגית, סדנאות, תוכנית מבט אל העתיד.

בניית מערך חיזוקים מגוון ומותאם – שיעורי צ'ופר, עומר-טוב, "שוברי שיגרה".

בניית חלופות למסלולי הבגרות העיונית – תעודה טכנולוגית, סדנאות, חשיפה למעגל התעסוקה.

תכנית כישורי חיים המתמקדת בזוגיות ומיניות בריאה (לב 21).

שילוב לימודי בחטיבת הנעורים של בי"ס "אסיף" – בהתאם לחוזקות והמלצות הצוות.

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת